Dernek kurmak için gerekli şartlar, hazırlanması gereken belgeler ve bastırılması zorunlu evrakları aşağıda bulabilirsiniz…

TÜZÜK

Tüzüğünüz çok önemlidir. Tüzüğünüzü yazarken, amaçlarınızı, faaliyet ve etkinliklerinizi ayrıca bunların mali alt yapısını rahatlıkla yürütebileceğiniz, geniş kapsamlı bir tüzüğe ihtiyaç duyacaksınız. Örneğin; temsil giderleriniz, demeç yetkisi ileride ortaya çıkacak önemli konulardır. Bunun gibi konuları tüzüğünüzün maddelerine eklemeyi unutmayın.

KURULUŞ AŞAMALARI

Dernek Kurmak İçin Yapılması Gerekenler;

Dernek Kuruluş Dosyanız hazırlanır
Tüzük
Dernek Kuruluş Bildirimi
Tebligat Listesi
Dernek merkezi olarak kullanılacak yere ait “Kira Kontratı”

Dernek merkezi; tapuda işyeri olarak geçiyorsa Tapu Fotokopisi, mesken olarak geçiyorsa kat malikleriyle düzenlenecek “Muafakatname” eklenmelidir.

 1. A) DEFTERLER

Karar Defteri
Üye kayıt defteri
Evrak kayıt defteri
İşletme defteri

 1. B) MAKBUZLAR

Alındı Belgesi (bağış ve üye aidatlarında kullanılır.)
Gider Makbuzu (sosyal amaçlı ödemelerde ’burs, eğitim, yardım vb.’ kullanılır.)
Ayni Bağış Alındı Belgesi (derneğe gelen mal bağışı alımlarında kullanılır.)
Ayni Yardım Teslim Belgesi (dernekten yapılan mal yardımlarında kullanılır.)
Gider Pusulası (stopaja tabi harcamalarda kullanılır. Örneğin; 2’nci el eşya alımı, fatura alınamayan hallerde mal ve hizmet alımı için kullanılır. Maliye Anlaşmalı basımdır.)

 1. C) KAŞE ve MÜHÜR

Dernek adı, adresi, kütük no’su yazılı olmalıdır. Kaşe ve yuvarlak mühür şeklinde hazırlanır.

VERGİ NUMARASI
Kurumunuzun bağlı bulunduğu ilgili vergi dairesinden kuruluşunuzun türüne göre potansiyel, muhtasar, kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet açılarak vergi numarası alınır.

GENEL KURUL
Kurumunuzun çağrısından, sonuçlandırılmasına, raporlarınızın hazırlanmasına tüm genel kurul işlemleri yapılır.

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş İşlemleri

Kuruluş Bildirimi

Madde 5 – Dernek kurucuları tarafından imzalanmış (mülga ibare:RG-30/10/2011-28100) (…) kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

 1. a) Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü,
  b) (Mülga:RG-30/12/2009-27448)
  c) Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
  d) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde,(Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,
  e) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
  f) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.
  Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.
Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair Alındı Belgesi (EK- 1) verilir ve dernek, kütüğe kaydedilir.

İlçe dernekler birimi, kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) bir örneğini yedi gün içinde il dernekler müdürlüğüne gönderir.

Kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün incelenmesi

Madde 6 – Kuruluş bildirimi ve ekinde verilen belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü, alındı belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün içinde mülki idare amiri tarafından bizzat veya dernekler birimlerine yetki verilmek suretiyle incelenir. İlçelerde kurulan derneklerin tüzükleri de ilgili valiliklerce incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, tespit edilen Kanuna aykırılık veya noksanlığın giderilmesi kuruculardan yazılı olarak istenir.
Kuruluş bildirimi ve ekleri ile dernek tüzüğünde, Kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığı takdirde ya da Kanuna aykırılık veya noksanlığın yapılan tebligat üzerine otuz gün içinde giderilmiş olması halinde, mülki idare amirliği tarafından keyfiyet bir yazı ile dernek geçici yönetim kurulu başkanlığına derhal bildirilir.
Kanuna aykırılık veya noksanlık otuz gün içinde giderilmediği takdirde mülki idare amiri, yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi hakkında davanın açılması için durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir.

KAYNAKÇA:
Hür Efe Gazetesi – Dernekler Yönetmeliği.
Bu yazının telif hakları Hür Efe Danışmanlık – Matbaacılık – Gazetecilik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti’ne aittir.